RTL Onderzoek Eindtoetsen

Jaarlijks onderzoekt RTL-nieuws de opbrengsten van de eindtoets van alle scholen in Nederland. De Casimirschool behaalde in 2018 een 8,2. Op de site van RTL-nieuws is het ook mogelijk om scholen binnen een gemeente te vergelijken. U kunt de resultaten bekijken op deze site.


 

Inspectierapport en Scholen op de kaart

De Casimirschool is op 5 juni 2018 door de inspectie beoordeeld met een "Goed". Op 10 van de 14 standaarden zijn we als goed beoordeeld en op 4 standaarden voldoende.    

In juni 2018 is de Casimirschool bezocht door de inspectie. Wij zijn door de inspectie als "goed" beoordeeld. Het rapport en meer kunt u HIER lezen.

De Casimirschool is ook te vinden op de website "Scholen op de Kaart". Klik op de foto om deze site te bekijken.

 

Samen werken, samen leren, samen leven

Samen werken, samen leren, samen leven

De Casimirschool is een goede school. Dat is het beeld dat leerkrachten, ouders en de omgeving hebben van de school. De school werkt hard aan het maken van kwaliteit en het verhogen ervan, als dat nodig is. Al vele jaren is de school daardoor populair onder ouders kunnen we helaas niet iedereen plaatsen. . Sinds 4 jaar is de school gefocust op kwaliteit. Hiervoor is de school een kwaliteitstraject ingegaan. Zichtbare doelen, gericht beleid en focus op kwaliteit zijn een vast onderdeel van de school geworden.
 
In het schooljaar 2013-2014 heeft de school haar kwaliteitswens een motto gegeven: samen werken, samen leren een samen leven. Vanuit de wens om aan brede kwaliteit te werken op alle niveaus. Het motto geldt op het niveau van de leerling, de leerkracht, de school, de ouders en de omgeving. Het woord ‘samen’ geeft aan, dat we vinden dat het maken van kwaliteit alleen kan in gezamenlijkheid.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt binnen ons daltonconcept helder vormgegeven. Hierbinnen richten wij ons op brede ontwikkeling van kinderen. Naast cognitieve ontwikkeling is het leren omgaan met elkaar en ontwikkeling als mens van belang.
Educatief partnerschap is essentieel voor onze kwaliteit. Samen met ouders maken wij ons onderwijs. Zonder hen kunnen we de gewenste kwaliteit niet vormgeven. Samen met ouders betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen op een structurele manier wordt vormgegeven. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is essentieel.
De schoolvereniging staat midden in de lokale samenleving. Samen met diverse partners maken wij kwaliteit op het gebied van onderwijs, sport, zorg, ondernemen en cultuur. Hierbij werken wij als gelijke partners regelmatig in co-creatie aan nieuwe kwaliteit.

Brede kwaliteit: samen werken, samen leren, samen leven

De Casimirschool staat voor brede kwaliteit. Samen werken, samen leren en samen leven zijn hierbij de kernbegrippen.

Cognitieve ontwikkeling is natuurlijk erg belangrijk en een opleiding biedt nog steeds de meeste kans op een succesvolle maatschappelijke carrière . De ontwikkeling van kinderen is meer dan het leren van basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen. Binnen ons daltononderwijs willen wij de leerlingen een brede ontwikkeling bieden. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich breed ontwikkelt. Kennis, vaardigheden, sociale ontwikkeling, creativiteit zijn allemaal even belangrijk. Als een kind sociaal- emotioneel goed in zijn vel zit, is er ruimte voor leren. Als de sfeer in de groep veilig is, is er ruimte voor ontwikkeling. Als leren leuk is, kan een kind maximaal presteren.
Door een breed onderwijsaanbod worden de leerlingen tot leren uitgedaagd. Hiervoor gebruiken wij de beschrijving voor goed onderwijs van prof. Gert Biesta . Goed onderwijs bestaat volgens Biesta uit kwalificering, socialisering en persoonlijkheidsontwikkeling. Binnen ons daltononderwijs geven wij deze drie ontwikkelingsgebieden van kinderen de maximale aandacht en ruimte.
Kwalificering
Iedere school wil dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Sommige kinderen hebben voldoende aan de basisstof, andere kinderen hebben meer uitdaging nodig, omdat de reguliere stof hen te weinig tot leren uitdaagt. Voor de basisvakken werken we handelingsgericht. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal. In 2012-2013 zijn we gestart met HGW voor spelling, in de komende schooljaren volgen de ander basisvakken.
Voor kinderen die meer aan kunnen werken wij met een plustaak, de Davinci-taak. De kinderen die hiermee werken doen dit soms aanvullend, soms in plaats van de reguliere taak. Uitgangspunt is dat het kind aangezet en uitgedaagd blijft worden tot leren.
Voor de meerbegaafde leerlingen wordt er sinds dit schooljaar gewerkt met verdiepingslessen, die verzorgd worden door ouders. Vanuit de specifieke expertise van de ouder wordt een wekelijks lesprogramma samengesteld, in een reeks van drie weken.
Leerlingen die moeite hebben met de basisstof, worden geholpen met extra instructie. Daar waar nodig krijgen de kinderen extra oefening. Kinderen kunnen voor een bepaalde periode extra hulp krijgen van een remedial teacher. Uitgangspunt van de remedial teaching is om de kinderen weer een positief zetje in de rug te geven.
Ook leerkrachten moeten werken aan hun kennis over onderwijs, dalton, didactiek en pedagogiek. Een leven lang leren zorgt ervoor dat de leerkracht in staat blijft om handelingsgericht aan de onderwijsbehoeften van leerlingen te blijven voldoen.
Socialisering
Op school creëren wij een cultuur waarin ieder zichzelf moet kunnen zijn binnen de groep. Binnen ons daltononderwijs is samenwerken van belang. Het leren samenwerken is een belangrijke taak voor het leven. Maar lang niet altijd eenvoudig. Luisteren, opkomen voor jezelf, onderhandelen, conflicten oplossen e.d. zijn allemaal vaardigheden die hierbij komen kijken.
Binnen ons daltononderwijs werken we door de hele school heen met maatjes. Binnen elke taak zitten altijd samenwerkingsopdrachten. Binnen de groep werken we met een maatjessysteem, waarin de kinderen wekelijks wisselen maar ook groepsdoorbrekend werken we met maatjes. Zorgmaatjes, Tutormaatjes en Kleutermaatjes maken structureel deel uit van ons daltononderwijs.
Om goed deel uit te kunnen maken van een groep moet je ook jezelf ontwikkelen. Maar je kunt jezelf pas goed ontwikkelen als je echt deel uitmaakt van een groep. Leren omgaan met jezelf, de ander en elkaar zijn belangrijke aandachtspunten op onze school.
Persoonlijkheidsontwikkeling
Ieder mens is verschillend, niet gelijk. Maar iedereen is wel gelijkwaardig. Leren weten wie je bent, wat je kunt, wat je wil, wat je leuk vindt, waar je goed in bent, waar je beperkingen liggen is een proces dat niet ophoudt. Binnen de basisschoolperiode ontwikkelen de kinderen zich van klein kind tot puber. Een belangrijke periode in de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Binnen ons daltononderwijs leren wij kinderen omgaan verantwoordelijk met vrijheid om te gaan. Door een breed onderwijsaanbod te geven werken we aan talentontdekking en -ontwikkeling. Ons cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. Door een breed en divers cultuuraanbod binnen ons onderwijs laten we kinderen kennis maken met sport, creativiteit, historie, techniek, handvaardigheid, drama en muziek. Binnen een veilige leeromgeving mag je jezelf zijn, jezelf laten zien en ontdekkingen te doen. Daarvoor is durf en moed nodig. We leren kinderen om zelfstandig te worden, eigen keuzes te maken, te leren wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn.


Passend onderwijs

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Midden holland. Met alle scholen in ons samenwerkingsverband geven wij vorm aan passend onderwijs. Elke school geeft aan welke mogelijkheden het voor passend onderwijs heeft en hoe het passend onderwijs vorm geeft. Meer informatie over ons samenwerkingsverband vindt u op http://swv-po-mh.nl.

Het ondersteuningsplan passend onderwijs van de Casimirschool vindt u door op deze link te klikken.